Tjänster

Avloppsrensning

Vi använder oss av olika metoder såsom högtrycksspolning, slamsugning, rotskärning och maskinfräsning.

 

Högtrycksspolning
Vi utför högtrycksspolning, bland annat för att rensa ledningar och avloppstopp: Vi högtrycksspolar alla typer av ledningar och rör upp till dim. 800 mm och utför även hetvattenspolning. Dessutom utför vi stamrensning av stående stammar, ledningar i fastigheter.

 

Slamsugning

Vi utför slamsugning av bland annat; fettavskiljare, oljeavskiljare, tvättrännor, brunnar, pumpstationer, avloppstankar samt slamavskiljare m.m. Tjänsterna utförs både med fasta intervaller och efter avrop.

 

Rörinspektion

Vi utför kontroll och felsökning av rör, ledningar med olika driftstörningar. Vi filmar rör och ledningar upp till dim. 800 mm. Allt material redigeras och läggs på cd/dvd..

 

Besiktning av oljeavskiljare

Vi är auktoriserade för besiktning enligt Svensk Standard EN 858.    Om oljeavskiljaren ska fungera behöver den tömmas och underhållas med regelbundna kontroller. Vi kan hjälpa er med provtagning, tömning, rengöring samt besiktning.
 

Transport av farligt avfall

Vi har godkända fordon och utbildad personal för transport av farligt avfall (ADR), t.ex. spillolja, emulsioner, glykol, slagvatten, sludge m.m.

 

Ångning/Hetvatten

Vi utför ångning av köksledningar och golvbrunnar i restauranger – kök. Vi utför även ångning av frusna vatten- och avloppsledningar samt brunnar.

 

Rotskärning

Rötter från träd och buskar kan växa in i ledningar och skapa stopp. Vi har utrustning för att skära bort rötter i ledningar upp till dim. 400 mm.

 

Maskinfräsning

Vi utför en mekanisk rensning av rör och ledningar för att ta bort hårda beläggningar. Vi använder en maskin för att ta bort beläggningar, rost, spackel m.m. som sitter fast i gjutjärnsledningar och betongledningar

 

Tankrengöring

Vi utför rengöring av tankar och cisterner från dim. 1m3 upp till 25000m3.

 

Kontroll av cisterner

Vi är krediterade av SWEDAC att utföra återkommande besiktningar av cisterner upp till volym på 50m3/50.000 liter.